Integritetspolicy

Vi på Didup värnar om dina personuppgifter och din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. I och med behandlingen av dina personuppgifter arbetar vi ständigt med att personuppgifterna alltid ska vara skyddade och behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning samt interna policyer och vi vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter.

​I denna policy avseende integritet beskrivs hur vi på Didup samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter vid din intresseanmälan till oss. Policyn beskriver även de rättigheter du har enligt GDPR. Det är viktigt att du tar del och förstår Integritetspolicyn och hur du kan påverka behandlingen av dina personuppgifter.

​Personuppgiftsansvarig
Didup AB, org. nr 559045-9821, samt D01 AB, org. nr 559150-3999,  är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter inom Didup-koncernen och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

När behandlar vi dina personuppifter?
I närtid från det att du skickat in dina handlingar till oss och därefter upp till 6 månader från det att du skickat in dem. Därefter raderas de.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar följande personuppgifter i samband med din ansökan till oss:

Namn
Adress
Telefonnummer och e-post
Relevanta utbildningar och erfarenheter
Eventuella referenser


Ändamål och rättslig grund för behandlingen
Didup behandlar dina personuppgifter enligt den rättsliga grunden intresseavvägning och vi behandlar enbart dina personuppgifter för att kunna göra en bedömning om erfarenhet, kompetens  personlighet kan göra dig aktuell för en anställning hos oss.

Ingen annan grund för behandling föreligger.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

Om vi har önskemål att behålla dem längre tar vi kontakt på nytt. Normal maximal tid är 6 månader.


Skydd av dina personuppgifter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning vidtar vi på Didup lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att personuppgifter lagras och behandlas på ett säkert sätt. Våra säkerhetsrutiner förändras i takt med ny teknik och när krav på organisatoriska säkerhetsåtgärder föreligger.

Under och efter (i det fallet du ej blir aktuell för anställning) anställningsprocessen, lämnar vi inte ut de uppgifter du skickat in till personer utanför Didup AB.


Du har rätt att begära:
Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig och den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

​Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs.

​Begränsning av behandling. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

​Dataportabilitet. Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till Didup i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Uppdatering av Integritetspolicy

Didup förbehåller sig rätten att från tid till annan uppdatera Integritetspolicyn. Innan en sådan uppdatering sker kommer Didup med rimligt varsel underrätta dig som omfattas av policyn.

Kontaktuppgifter
Kontakta gärna oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Didup AB
Första Långgatan 22

413 28 Göteborg
info@didup.com

Klagomål
Du har rätt att lämna eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
SE-104 20 Stockholm


imy@imy.se