Didup

Integritetspolicy & information om Cookies

Vi på Didup värnar om dina personuppgifter och din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. I och med behandlingen av dina personuppgifter arbetar vi ständigt med att personuppgifterna alltid ska vara skyddade och behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning samt interna policyer och vi vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter.

​I denna policy avseende integritet beskrivs hur vi på Didup samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter vid din kontakt med oss. Policyn beskriver även de rättigheter du har enligt GDPR. Det är viktigt att du tar del och förstår Integritetspolicyn och hur du kan påverka behandlingen av dina personuppgifter.

​Personuppgiftsansvarig
Didup AB, org. nr 559045-9821, samt D01 AB, org. nr 559150-3999,  är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter inom Didup-koncernen och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

När behandlar vi dina personuppifter?
I närtid från det att du skickat in dina handlingar till oss och därefter upp till 6 månader från det att syftet med behandlingen upphört. Därefter raderas de.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar följande personuppgifter i samband med din ansökan till oss:

Namn
Adress
Telefonnummer och e-post
Relevanta utbildningar och erfarenheter
Eventuella referenser


Ändamål och rättslig grund för behandlingen
Didup behandlar dina personuppgifter enligt den rättsliga grunden intresseavvägning och vi behandlar enbart dina personuppgifter för att kunna göra en bedömning om erfarenhet, kompetens och personlighet kan göra dig aktuell för en anställning hos oss, eller för att kunna direktmarknadsföra våra produkter och konsulttjänster till dig som kund.

Ingen annan grund för behandling föreligger.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

Om vi har önskemål att behålla dem längre tar vi kontakt på nytt. Normal maximal tid är 6 månader.

Skydd av dina personuppgifter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning vidtar vi på Didup lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att personuppgifter lagras och behandlas på ett säkert sätt. Våra säkerhetsrutiner förändras i takt med ny teknik och när krav på organisatoriska säkerhetsåtgärder föreligger.

Under och efter (i det fallet du ej blir aktuell för anställning) anställningsprocessen, lämnar vi inte ut de uppgifter du skickat in till personer utanför Didup AB.

Du har rätt att begära:
Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig och den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

​Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs.

​Begränsning av behandling. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

​Dataportabilitet. Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till Didup i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Uppdatering av Integritetspolicy

Didup förbehåller sig rätten att från tid till annan uppdatera Integritetspolicyn. Innan en sådan uppdatering sker kommer Didup med rimligt varsel underrätta dig som omfattas av policyn.

Kontaktuppgifter
Kontakta gärna oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Didup AB
Första Långgatan 22
413 28 Göteborg
info@didup.com

Klagomål
Du har rätt att lämna eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
SE-104 20 Stockholm
imy@imy.se

Om cookies
Cookies (”kakor”) utgörs av små textfiler. Textfilerna innehåller data som lagras på besökarens dator. Till och från efterfrågar webbplatsen data från de cookies besökaren har lagrade på sin dator. Webbplatser använder kakor bl.a. i syfte att lagra inställningar för hur webbplatsen ska visas för besökaren. En annan vanlig användning av kakor är som ett led i att samla information om besökarnas beteende.

Didups användning av kakor
Didup använder kakor för att förbättra användarvänligheten på webbplatsen, såsom att hålla reda på dina inmatade uppgifter vid ifyllandet av onlineformulär.

Vi använder tre typer av kakor; Marknadsföringskakor, funktionella kakor och statistik-kakor

Marknadsföringskakor är kakor som används för att spåra effektiviteten hos annonser för att kunna tillhandahålla en bättre tjänst och annonser som passar dina intressen bättre

Funktionella kakor är kakor som samlar data för att komma ihåg de val användare gör så att de får en bättre och mer personlig upplevelse

Statistikkakor hjälper oss förstå hur besökare interagerar med vår hemsida, upptäcker fel och tillhandahåller bättre statistik.

Besökarnas samtycke
Utgångspunkten är att vi inhämtar ditt samtycke innan vi hämtar eller lagrar kakor. Detta gäller vid alla former av kakor. Däremot inhämtar vi inte ditt samtycke när kakor endast används för att hålla reda på dina inmatade uppgifter vid ifyllandet av onlineformulär eller när vi med egna verktyg mäter webbtrafiken på vår webbplats.

Du har möjlighet att via inställningar i webbläsarens sekretessinställningar ändra så att webbläsaren inte tar emot några kakor.

Vi samlar inte in personuppgifter genom de kakor vi använder. I de fall Didup börjar använda andra former av kakor som samlar in personuppgifter om dig kommer vi inte att lämna ut personuppgifterna till annan part. Du kommer också att informeras om användning av nya kakor och ges möjligheten att samtycka till lagring av kakorna i fråga innan de lagras hos dig.

Rulla till toppen